personal page

Hello Im soheil sarmadi-welcome

personal page

Hello Im soheil sarmadi-welcome

PIC NEW

96.06.18  new

عشقم سلطانEF7💪🚗 ی ماشین باز هیچوقت دل کسیو نمیکشه.

مثبت فکرکنید


انرژی شما خیلی زودتر از اینکه
شروع ب صحبت کنید
شما را معرفی میکند . . .
مثبت بیاندیشید
مثبت باشید تا
اتفاقات مثبت رخ دهد

Pic 2015

⚘⚘

شعاع مهربانیت را روز به روز بیشتر کن
آنقدر که روزی بتوانی همه را در آن جا دهی
آن وقت تا آسمان ها فاصله ای نیست.

حال نا معلوم

تنهایی هم عالمی دارد...

😉😉

زندگی زیباست

مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند اما ،
خوشبختی دیگران همیشه جلو دیدگان آنهاست 
به داشته های خود عمیق تر نگاه کنیم.